ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง 4.0 ชุดฝึกปฏิบัติการตัดโลหะแผ่นด้วยแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด

กิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจากนายจิระ ชนรักสุข นักเทคโนโลยีการศึกษา

          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.29 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ ศิษย์เก่า ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านวังด้ง ดำเนินพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ณ บริเวณเทวาลัย ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจากนายจิระ ชนรักสุข นักเทคโนโลยีการศึกษา

          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.29 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ ศิษย์เก่า ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านวังด้ง ดำเนินพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ณ บริเวณเทวาลัย ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี